در مورد رسومات وارده در سفر حج و عمره از جمله کادو گرفتن و غذا دادن و استقبال رفتن و ذبح کردن حیوان و دیگر موارد از این دست به طور کامل از دیدگاه دین و شریعت بیان کنید؟

شماره: 
1188

این امور، اموری عرفی هستند و مردم آنها را به وجود آورده‌اند و مبنای شرعی ندارند و اگر همراه با تکلف و عسر و حرج برای دیگران باشند، آن کارها جایز نیستند.