من پیش فردی کار می کنم که مغازه های زیادی دارد که اجاره می دهد، به طوری که هنگام اجاره دادن هر مغازه اجاره ی شش ماه یا یک سال آن مغازه را (به صورت نقد یا چک چند ماهه) از مستاجر می گیرد.

شماره: 
1145
ادامه سؤال: 
آیا گرفتن اجاره به این صورت صحیح است؟ضمنا حکم کارکردن من پیش آن فرد که هیچ گونه دخالتی در تصمیم گیری هایش ندارم چگونه است؟

گرفتن اجاره بها چند ماه آینده که مورد توافق طرفین باشد، اشکال شرعی ندارد.