گوش دادن به آهنگ‌های سامی یوسف چه حکمی دارد؟

شماره: 
1386

گوش دادن به آهنگ‌های سامی یوسف مباح است و منع شرعی ندارد.