آیا گذاشتن نام سبحان برای پسران دارای اشکال شرعی است؟ به خاطر اینکه می‌گویند از صفات خداوند است در حالی که خیلی از افراد صفات بسیار دیگری از صفات خداوندی را برای اسم فرزندانشان انتخاب می‌کنند.

شماره: 
1384

جایز است اسمهایی از اسماء خداوند را که منحصر به خداوند نیستند، برای اسم فرزند خود برگزینیم. تنها اسم الله و الرحمن منحصر به خداوند است.