با سلام. سؤالم این بود که آیا فقط چت کردن با جنس مخالف که به قصد ازدواج است ولی عقد نکرده باشند و در حد آشنایی است. گناه محسوب می‌شود؟

شماره: 
1371

چت کردن با جنس مخالف مانند سخن گفتن عادی است، یعنی اگر با همدیگر در چهار چوب موازین شرعی سخن بگویند گناه نیست گرچه به قصد ازدواج باشد.