دو سوال در مورد زکات داشتم : 1. آیا می‌شود زکات را به کسی داد که در حال حاضر فقیر است، اما در آینده‌ای نزدیک غنی می‌شود؟

شماره: 
1355
ادامه سؤال: 
مثلاً کسی پولش را برای ثبت نام خودرو صرف کرده، بعد از اینکه خودرو برایش در بیاید، آن را می‌فروشد و از فقر رهایی می‌یابد؟ 2- در مذهب امام شافعی آیا واجب است که پول زکات را به 3 نفر داد؟ اگر این تعداد کمتر یا بیشتر باشد، زکات درست است؟

اگر هنگام توزیع زکات، نیازمند است پرداخت زکات به مانعی ندارد.
بهتر است زکات حداقل به سه صنف و از هر صنف به سه نفر داده شود. اگر سه صنف یافت نشود اشکالی ندارد که زکات به دو یا یک صنف داده شود.