اگر در خانه مارمولک باشد و آن را بکشیم، حکم آن چیست و آیا گناه ندارد؟