در مورد نیمه‌ی شعبان و اینکه آیا اتفاق خاصی در این روز افتاده است یا نه و فضایل و احادیث مربوط به آن و صحت آن‌ها توضیح بدهید؟

شماره: 
846

احادیثی که درباره‌ی فضیلت نیمه‌ی شعبان روایت شده‌اند، عموماً ضعیف و برخی نیز موضوع هستند، برای آگاهی بیشتر به کتاب‌ الموضوعات ابن‌جوزی و الفوائد المجموعة فی الأحادیث الموضوعة، المجموع شرح المهذب، امام نووی فصل «فی المساجد و احکامها» همچنین فصل مسائل تتعلق بباب صلاة التطوع مراجعه شود.