دوستی دارم که یک خانه را خریده است و مجبور شده تا خانه را اجاره بدهد؛ چون مقدار معینی از پولی که قرار بوده به مالک اصلی خانه پرداخت کند از مستأجر رهن گرفته و مستقیماً به مالک اولی خانه پرداخت نموده است.

شماره: 
742
ادامه سؤال: 
این دوستم خانه را چند سال است که به مستأجر داده بدون کرایه‌ی ماهانه و تنها به آن رهن بسنده کرده و به این نیت که فقط به مالک اولیه پرداخت کند. حال این مستأجر ظاهراً بعد از پایان موعدش قصد پس دادن خانه را دارد و به طبع این دوستم باید رهن را پرداخت کند و دوستم پولی ندارد پرداخت کند، جز اینکه مجدداً خانه را اجاره دهد و باز رهن به مقدار مورد نظر از مستأجر جدید بگیرد البته ظاهراً هر ماه صد هزار تومان نیز بنا به توصیه‌ی بنگاه می‌تواند بگیرد. این دوستم نمی‌داند چیکار کند، لطفاً راهنمایی بفرمایید... آیا این نوع رهن گرفتن حرام است؟ آیا اگر مستأجر اجازه استفاده از آن رهن را به مرتهن بدهد رفع اشکال می‌شود؟

امروزه این نوع رهن عرفی و بنابر توافق طرفین است و بنابر ضرورت استفاده از چنین رهنی، اشکالی ندارد. شما می‌توانید از آن بهره ببرید.