احراز رتبەی سوم رباتیک کشور توسط مبتکر سراوان

احراز رتبەی سوم رباتیک کشور توسط مبتکر سراوان

جوان مبتکر سراوانی موفق به کسب رتبەی سوم در اولین دورەی مسابقات کشوری رباتیک دماوند شد.

بنا بە گزارش خبرنگار پایگاە اطلاع‌رسانی اصلاح، عبدالاحد پاکباز (هادی) از شهرستان سراوان در مسابقات کشوری رباتیک دماوند در گرایش هواپیمایی عمود پرواز (ربات پرنده) در بین ۳۹ تیم شرکت کننده از سراسر کشور موفق به کسب مقام سوم مسابقات شد.

بدون امتیاز