استفاده کردن از پلاک طلا با نوشته‌ی آیات کرسی برای بچه‌ی تازه متولد شده چه حکمی دارد و در چه سنی می‌تواند استفاده کند؟

شماره: 
1003

استفاده از طلا برای پسر بچه درست نیست، خواه پلاک باشد یا به‌ هر شیوه‌ی دیگر.
اما استفاده از طلا برای دختر بچه مباح است؛ اصل آن است که بر روی پلاک و نظیر آن، آیات نوشته نشوند، قرآن برنامه‌ی زندگی مسلمان است، باید به احکام آن عمل شود و دستورات آن را اجرا گردد ولی اگر بر روی پلاک آیه یا بخشی از آیه نوشته شده باشد، دقت شود که آیات مورد بی‌احترامی قرار نگیرند و با چیزهای نجس آلوده نشوند.