آیا پیامبر خدا(ص) سایه داشتند؟ و اگر داشتند آیا سایه‌اش بر زمین افتاده یا نه؟

شماره: 
650

پیامبر(ص) در ویژگی انسانی بمانند دیگر انسان‌ها بود و بمانند دیگران سایه داشت. روایت صحیحی که بیان کند پیامبر سایه نداشته، در کتاب‌های معتبر وجود ندارد.
تنها در کتاب «المواهب اللدنیة» نوشته‌ی قسطلانی آمده است که پیامبر به هنگام راه رفتن سایه نداشت، ولی صحت آن سخنان نزد علما ثابت نشده است.