لطفاً بفرمایید حکم شریعت درباره‌ی جشن و تجلیل روز تولد و یا سالگرد چیست؟

شماره: 
628

جشن تولد و یا عموماً سالگردها امروزه جزو عرف و عات محسوب می‌شود؛ بنابراین در صورتی‌که ضوابط شرعی رعایت شود و به عنوان تقلید از فرهنگ غیردینی نباشد، اشکالی ندارد.