كسي كه كشاورز است و هر ساله از فروش برنج پول در آورده و آن پول خرج می‌شود آيا بايد زكات بپردازد؟ آيا مزرعه برنج زكات دارد؟