آیا در زکات محصول کشاورزی خرج‌های اولیه مانند بذر و کود از نصاب کم می‌شود یا از تمام محصول بدون کسر هزینه‌های اولیه باید پرداخت شود؟

شماره: 
515

برخی از علما گفته‌اند: زکات بعد از پرداخت هزینه‌های انجام شده، پرداخته می‌شود. از محصول آبی یک بیستم و از دیمی یک دهم زکات داده می‌شود.
برخی دیگر از علما گفته‌اند: پیش از کم نمودن هزینه، از کل درآمد زکات داده شود.
با توجه به شرایط موجود، دیدگاه نخست ترجیح داده می‌شود.