من مدت چند سال است که به صورت تدریجی مبالغی را برای مسکن مهر به حساب پیمانکار می‌ریزم تا در نهایت یک واحد مسکونی نصیب من شود. آیا به این گونه سرمایه‌گذاری‌ها زکات تعلق می‌گیرد؟

شماره: 
513

خیر، مسکن از ضروریات زندگی هر خانواده‌ای است و به آن زکات تعلق نمی‌گیرد.