بنده مبلغ 23 میلیون تومان به عنوان ودیعه نزد صاحب‌خانه گذاشتم. بعد از پایان سال استیجاری این پول به من عودت داده می‌شود.

شماره: 
510
ادامه سؤال: 
آیا در این پول زکات واقع می‌شود که در این صورت 575000 تومان از اصل پول کم می‌شود. این در صورتی است که با تورمی که در تهران داریم سال بعد حداقل باید 5 تا 6 میلیون دیگر بر روی همان 23 میلیون قبلی بگذاریم؟

بیشتر علما گفته‌اند: به پولی که به عنوان ودیعه جهت تهیه‌ی مسکن داده شده، زکات تعلق نمی‌گیرد.