یک قطعه زمین را جهت خرید و فروش تملک کرده‌ام آیا زکات به آن تعلق می‌گیرد؟ میزان و زمان پرداخت آن را شرح دهید؟

شماره: 
507

اگر آن زمین به عنوان کالای تجاری و برای خرید و فروش باشد، به آن زکات تعلق می‌گیرد، و هر ساله مالک آن باید قیمت را حساب کند و براساس آن دو و نیم درصد آن را زکات بدهد.