آیا مقدار زکات محصول حاصل شده از زمین استیجاری با مقدار زکات محصول زمین شخصی برابر است؟ اگر برابر نیست پس مقدار آن چند درصد می‌باشد؟

شماره: 
502

تفاوتی میان زکات محصول زمین استیجاری با غیر استیجاری وجود ندارد. خداوند متعال می‌فرماید: (...وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ...) [انعام:141] اگر آبی باشد یک بیستم و اگر دیمی باشد یک دهم آن زکات داده می‌شود.