کارمندی را در نظر بگیرید که ماهیانه نهصد هزار تومان دریافت می‌کند و هر ماه چهارصد هزار تومان خرج دارد حال برای رسیدن به حد نصاب زکات باید کل حقوقش را در نظر بگیرد یا پول پس انداز شده‌اش؟

شماره: 
468
ادامه سؤال: 
اگر وام داشته باشد قسط‌های آن را باید به همراه مخارج زندگی در نظر بگیرد یا باید زکات آن را هم بدهد؟

به حقوق ماهیانه زکات تعلق نمی‌گیرد، بلکه به مال انباشته که به مبلغ بیست مثقال طلا رسیده باشد و یک سال بر آن بگذرد زکات تعلق می‌گیرد و باید دو و نیم درصد آن را زکات بدهد.