آیا پرداخت زکات پول و سرمایه از مبلغ معینی شروع می‌شود؟ یا داشتن حداقل چه مقدار پول مشمول پرداخت زکات می‌شود؟

شماره: 
435

بله، حد نصاب معینی دارد، هرگاه مبلغ پول به بهای بیست مثقال طلا (90 گرم) برسد و یک‌سال از آن بگذرد و آن پول نزد فرد همچنان باقی باشد، دو و نیم درصد [یک چهلم] زکات داده می‌شود.
اگر آن پول را در کالای تجاری سرمایه‌گذاری کند، بعد از گذشت یک‌سال، بهای آن را محاسبه می‌کند و در صورت رسیدن آن به حد نصاب زکات، (بهای بیست مثقال طلا) دو و نیم درصد آن را زکات می‌دهد.