حکم جشن تولد برای مقدسات و افراد معمولی چیست؟

شماره: 
421

اگر کودک تازه متولد شده باشد و اطرافیانش به شکرانه‌ی بچه‌دار شدن، سور برپا کنند و عقیقه بدهند، این سنت است، اما دیدگاه علما درباره‌ی جشن تولد در سال‌های بعدی و برای مقدسات، متفاوت است. برخی از علما آن را به سبب شباهت به کار مسیحیان، حرام دانسته‌اند، برخی آن را مکروه می‌دانند و برخی نیز آن را جایز می‌دانند.
اگر در مراسم‌های جشن تولد برای مقدسات، آیات قرآن و احادیث پیامبر(ص) تفسیر و تبیین شوند و جنبه‌ی تبلیغ و دعوت دینی داشته باشد، اشکالی ندارد و جایز است؛ زیرا آن جشن تولد نیست، بلکه شیوه‌یی از دعوت دینی به شمار می‌آید.