اطلاعاتی را در مورد مختار ثقفی بیان نمایید.

شماره: 
365

برای آگاهی از شخصیت مختار ثقفی به کتاب‌های تاریخی از جمله کتاب تاریخ طبری یا الکامل مراجعه شود.