هرگاه پدرومادری مشارکت در قتل فرزند خردسالی را بکنند آیا قصاص می‌شوند؟

شماره: 
363

خیر، قصاص نمی‌شوند، ولی باید توبه کنند و به عنوان کفاره دو ماه پی در پی روزه بگیرند.