امروزه برای اجاره نمودن خانه چیزی به نام ودیعه رسم شده که از مسایل جدید است، حکم شرعی آن چیست؟