خانه ما مجاور مسجد می‌باشد قبلاً یک اتاق از خانه به عنوان آبدارخانه مسجد، از خانه‌مان را وقف مسجد نموده‌ایم

شماره: 
616
ادامه سؤال: 
لیکن در حال حاضر بنا به وضعیت مسکونی منزلمان، می‌خواهیم همان مقدار زمین را، از قسمت دیگری به جای فضای قبلی، وقف مسجد کنیم که اتفاقاً برای موقعیت مسجد نیز بهتر خواهد بود. آیا از لحاظ شرعی مشکلی نخواهد داشت؟

مالی که وقف می‌شود، از ملکیت فرد خارج شده و در ملکیت خداوند قرار می‌گیرد. علما می‌گویند: تصرف در مال موقوف، خرید یا فروش یا بخشیدن آن به دیگران یا به ارث بردن آن از طرف واقف یا غیر واقف جایز نیست، بلکه مال موقوف در ملکیت خداوند باقی می‌ماند.
در صحیح بخاری و مسلم آمده است: «انه لایباع ولایوهب ولایورث» مال موقوفه فروخته نمی‌شود، هبه داده نمی‌شود و به ارث برده نمی‌شود.
البته اگر جای جدید برای مسجد از جای قدیم –که وقف شده- از هر نظر بهتر باشد، و با صلاحدید معتمدین محل و هیأت امنای مسجد، از موقوف بهتر باشد، برخی از علما اجازه داده‌اند که آن موقوف‌ها به احسن تبدیل شوند.