چندی پیش یک نزاع شرعی داشتیم و بعد از بیان مطلب با آنکه از مدعی پرسیده شد که شهود دارد و جوابش مثبت بود بدون آنکه شهود را بخواهند حکم صادر گردید و آنطرف را گفتند قسم یاد کند و قسم خورد. خواهشمندیم راهنمایی بفرمایید؟

شماره: 
584

در دعاوی حقوقی و کیفری اصل بر اقامه بیّنه از سوی مدعی است، و اگر بیّنه نبود، در آن زمان منکر یا انکارکننده، سوگند می‌خورد،‌ و ذمه خود را بری می‌گرداند. پیامبر(ص) فرموده است: «البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه»[ترمذی و ابن‌ماجه]
آوردن بینه (گواه) بر عهده‌ی مدعی است و [در صورت نبودن بیّنه] سوگند بر مدعی علیه است.
ضمناً تعداد و اهلیت شهود در دعاوی، هم مهم بوده و هم متفاوت است. برای مثال در دعاوی مدنی (نظیر معاملات و...) باید 2 شاهد وجود داشته باشد. در صورتی که شهود شما یک نفر باشد یا شرایط شاهد بودن را نداشته باشد، شهادتش قابل قبول نیست. یا در مواردی شهادت زن قابل قبول نیست و نیز شروط دیگری که برای آگاهی بیشتر لازم است به منابع فقهی و حقوقی مراجعه نمایید.