آیا رهن که برای خانه اجاره‌ای داده می‌شود، مشکل شرعی ندارد و آیا زکات دارد؟

شماره: 
575

رهن امروزی عرفی است و نه شرعی، و بنابر ضرورت اشکالی ندارد، از باب ضرورت و جهت تهیه‌ی مسکن، که از ضروریات زندگی است، می‌باشد، مشمول زکات نمی‌شود.