مطالب مربوط به: فرشاد سعیدی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع