مطالب مربوط به: دکتر محمود ویسی و رسول ابوالمحمدی (دانشجوی دکتری)