مطالب مربوط به: دکتر اشرف دوابه – عضو اتحادیه‌ی جهانی علمای مسلمان